Het van oorsprong agrarische veeteeltbedrijf vervult nu voor de ruime omgeving een belangrijke recreatieve functie. Door de nevenactiviteiten zoals de openbaar toegankelijke stallen en schuren (met o.a. veel geitjes), en daarnaast een boerderijwinkel en boerderijrestaurant dreigt het agrarische karakter en de ruimtelijke samenhang verloren te gaan.
Het beeldkwaliteitsplan bevat richtlijnen voor de bebouwing op zichtlocaties, de vormgeving van de entree tot het boerenerf en de inpassing van het parkeerterrein. Aanbevolen wordt om de bebouwing te concentreren tot een compact erf met een samenhangend kleur- en materiaalgebruik van de bebouwing. Het beeldkwaliteitsplan vormt een bijlage bij de plantoelichting van het bestemmingsplan.

Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude