In 2006 is het plangebied ‘Wilheminapark en de Geesten’ aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De gemeente wil in samenhang hiermee de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Het stratenplan is een gaaf en representatief voorbeeld van een vroeg 19e eeuws villapark met eikelanen langs historische verbindingswegen. De inrichting en het materiaalgebruik in de openbare ruimte is verouderd en sluit wat betreft uitstraling hier niet bij aan.

In de visie openbare ruimte worden kwalitatief hoogwaardige voorstellen gedaan voor nieuwe straatprofielen en inrichting (verharding, groen en straatmeubilair), die passen bij het karakter en functie van de stedelijke ruimtes. Herstel van de lanen, het dorpse karakter en de introductie van fietspaden of stroken hebben prioriteit. Het stenige plein voor het voormalige gemeentehuis wordt een groene ‘square garden’ voor omwonenden. Deze lange termijn visie voor de openbare ruimte is in nauwe samenwerking met het ambtelijk apparaat opgesteld. Na de inspraakprocedure is de visie als beleidsdocument door de gemeenteraad vastgesteld.

Opdrachtgever: Gemeente Oegstgeest , 2010