Het Rijk heeft in 2013 besloten om aan de noordkant van Rotterdam een verbindende snelweg tussen de A13 en A16 aan te leggen om de huidige wegenstructuur rond Rotterdam te ontlasten. De snelweg komt in een gesloten tunnel op maaiveld (“landtunnel”) door het Lage Bergse Bos te lopen. Het ruimtebeslag van de ca 8 m hoge tunnel met taluds is enorm. Veel beplanting en water zal verdwijnen, maar komt weer terug op het dak en de taluds.

Het vastgestelde Ambitiedocument (juni 2014) is nader uitgewerkt tot een Schetsontwerp voor de inpassing van de A13/A16. Dit ontwerp is gebaseerd op een combinatie van een zo gemakkelijk mogelijke oversteek door middel van een ruim glooiend heuvellandschap en het zoveel mogelijk beperken van schade aan het bestaande bosgebied door het maken van compacte en redelijk steile taluds. Het schetsontwerp biedt daarnaast veel kansen om de ruimtelijke en functionele kwaliteiten van het bos te verrijken met o.a uitzichtpunten, diverse attractieve gebruiksmogelijkheden van de hellingen en een gevarieerder sortiment aan bomen. Er zal hierdoor een aantrekkelijk  recreatiegebied ontstaan. Waarbij we voor de landtunnel “hoe lager hoe beter” aan RWS hebben meegegeven.
Het Schetsontwerp zal in juni 2015 door het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap worden vastgesteld.

Opdrachtgever: Recreatieschap Rottemeren 2013/2015
I.s.m. Carole Sturkenboom (landschapsontwerpster) van het Recreatieschap Rottemeren.